PR

Quảng Bà thương hiệu

PR là viết tắt của Public Relations (Quan hệ công chúng) là 1 phần của Marketing có nhiệm vụ lên kế hoạch xây dựng hình ảnh Công Ty.

lu-tr-cng-ty-qu-tng-ti-tphcm-qu-tng-pr

Call Now